מילון מונחים

חוק החשמל

הפוליסה המוצעת על ידינו מבוססת על חוק החשמל – התשע"א 2011 אשר קובע מי רשאי לעסוק בתחום החשמלאי ואת סיווגו בהתאם לרישיון ולהסמכתו. להורדת לשון החוק – חוק החשמל

קרא עוד »

משכנתא

משכנתה היא אחד מחמישה סוגים של זכויות במקרקעין ומשמעותה שיעבוד של מקרקעין על ידי בעל זכות הבעלות, לטובת אחר, על מנת להבטיח את זכויותיו. בדרך כלל נרשמת משכנתה על מנת להבטיח החזר של הלוואה שניתנה לבעל הקרקע.

קרא עוד »

נזקי צנרת

כיסוי ביטוחי המהווה רכיב בביטוח מבנה ומתייחס לכל הוצאה הנובעת מנזקי צנרת כגון הצפות, בעיות תשתית ונזקים לצד ג'.

קרא עוד »

סוכן ביטוח

סוכן ביטוח הוא אדם העוסק במכירה של פוליסות ביטוח, כנציג של חברת הביטוח המוציאה את הפוליסה, ובמתן שירות ראשוני למבוטח בעת הגשת תביעה לחברת הביטוח. סוכן ביטוח פועל כעצמאי, או במסגרת סוכנות ביטוח המעסיקה סוכנים רבים.

קרא עוד »

סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח

"חובת השיפוי של המבטח תהיה כשיעור הנזק שנגרם ובלבד שלא תעלה על הסכום שנתחייב בו בחוזה (להלן –  סכום הביטוח)"… "תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביא את המוטב ככל האפשר למצב שהיה אילולא קרה מקרה הביטוח". יש לתת את הדעת כי תשלום בערכי כינון מחייב את המבוטח לכונן את הנזקים. בדרך כלל תקופת הכינון נתחמת בזמן בפוליסת הביטוח ויש לשים לב

קרא עוד »

פוליסה

פוליסה היא מסמך בעל נוסח אחיד המכיל את פרטי ההתקשרות בין חברת ביטוח לבין המבוטח.

קרא עוד »

פוליסות ביטוח חיים

פוליסות ביטוח חיים הן משלושה סוגים: פוליסת ריסק: פוליסה שבה התשלום החודשי משמש לביטוח מפני סיכון מוות בלבד (או מוות ונכות), ללא מרכיב של חיסכון.

קרא עוד »

קבלן

קבלן הוא ארגון או אדם העוסק בהקמתו של מבנה, בייצורו של מוצר או במתן שירות, בהתאם לחוזה שנחתם בינו ובין מזמין – מי שמקבל את המבנה, המוצר או השירות.

קרא עוד »

רווח גולמי

רווח גולמי של חברה יצרנית או מסחרית הוא ההפרש בין ההכנסה ממכירות לבין עלות המכר. אם הרווח שלילי, הוא נקרא הפסד גולמי. יש להבדיל בין הרווח הגולמי במספרים מוחלטים לבין שיעור רווח גולמי, שהוא היחס בין הרווח הגולמי לבין ההכנסה ממכירות, שמבוטא בדרך כלל באחוזים. רווח גולמי הוא סעיף בדוח רווח והפסד של חברה ויכול ללמד על דברים שונים בהתאם

קרא עוד »

רכוש סמוך

הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים הינה הרחבה לפרק א' (קיימים 3 פרקים) בביטוח פוליסה לעבודות קבלניות או ביטוח כל הסיכונים  קבלנים.

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
Open chat
הצעת מחיר דילוג לתוכן